celltal och brown swiss

Funktionell jämförelse av två mjölkkoraser angående deras genetiska förmåga att motstå mastit

Många olika bakterier och svampar kan orsaka juverinflammationer hos mjölkkor. Juvrets immunreaktion kallas mastit. Juverinflammationer leder till en minskad mjölkproduktion, kan resultera i djurets död och innebär alltid höga kostnader för mjölkproducenten. Dagens antibiotika blir allt mer ineffektiva då antalet antibiotika-resistenta bakterier ökar hela tiden.

Därför måste man hitta nya vägar för att motverka juverinflammationer hos mjölkkor.

Ett sätt är att avla på en ökad genetisk resistens vilket undersöktes i detta forskningsprojekt:

Kroppen har olika försvarsmekanismer. Det handlar om celler som granulocyter och monocyter/makrofager som finns i blodet och mjölken som har den unika förmågan att döda bakterier genom att släppa syre- och kväveradikaler (ROS och RNS).

Det verkar finnas en koppling mellan olika komponenter av det genetiskt medfödda immunförsvaret. Här spelar Brown Swiss kornas högre resistens mot bakteriella infektioner en mycket intressant roll. Det sägs att Brown Swiss kor har en betydligt lägre mastitfrekvens än t ex Holsteinkor.

I detta forskningsprojekt har man undersökt bl a de medfödda immuncellernas produktion av syre- och kväveradikaler i blod och mjölk hos renrasiga Brown Swiss-kor och Holsteinkor.

Man har jämfört individer som lever under samma produktionsförutsättningar och som befinner sig i samma laktationsstadium.

Mjölkavkastning och antalet juverinflammationer har jämförts i produktionsredovisningar som rapporterades i kokontrollen.

Resultat:

Undersökningen har visat att det inte finns några större skillnader mellan Brown Swiss och Holstein när det gäller mjölkproduktionen.

Däremot har celltalen legat konstant mycket lägre hos Brown Swiss kor jämfört med Holsteinkorna.

För att ta reda på om de låga celltalen hos Brown Swiss kor beror på de medfödda immuncellerna har man kontrollerat deras produktion av ROS och RNS genom att stimulera de med ”listeria monocytogenes” i blodet. Det har visat sig en hög produktion av ROS hos Brown Swiss kor mot nästan ingen reaktion hos Holsteinkor.

Även en stimulering av immunceller i mjölken med bakterier och svampar ledde till en betydligt högre produktion av RNS hos Brown Swiss kor jämfört med Holsteinkor.

Det framgår att makrofager i perifera blodceller respektive granulozyter/makrofager i mjölken har förmågan att parera bakteriella infektioner genom att frisätta ROS/RNS. Det visar sig också att immunceller hos Brown Swiss kor löser ut en mycket häftigare reaktion vilket innebär en större frisättning av ROS/RNS.

En snabbare och häftigare reaktion bidrar till en snabbare Clearence av patogenerna (bakterier och svampar) vilket innebär en inskränkt kolonisering av patogenerna vilket har mycket svagare inflammationssymptom som följd.

Den här undersökningens resultat visar för första gången skillnader i samband med de medfödda, genetiskt beroende immunförsvaren hos två olika mjölkkoraser – Brown Swiss och Holstein. Dessa skillnader kan vara orsaken till att Brown Swiss har ett betydligt bättre immunförsvar som anses vara genetiskt betingat. Detta kan förklara Brown Swiss kornas resistens mot sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Källa: http://www.bruna2012.com/PDF/Seminar_vortraege_online_e.pdf sida 89-92

Borrarps Gård, S-514 61 Dalstorp / 0046(0)702771455 / carl@brownswiss.se / www.brownswiss.se